0

Overige projecten

RGI-001: Geografische dimensies van risicomanagement

RGI-002: Genereren en gebruik van ondergronden (basiskaarten) bij geïntegreerde bevraging van digitale ruimtelijke plannen

RGI-005: Ontwikkeling van raamwerk ter beoordeling van Nationale Geo-Informatie Infrastructuren

RGI-006: Geoloketten - Vrijheid in verbondenheid

RGI-008: Omgaan met onzekere planobjecten

RGI-026: Location Based Services 24-7

RGI-029: GIMCIW.Geo-Informatie Management voor Civiel-technische Infrastructurele Werken

RGI-116: Verkenning van innovaties bij geo-standaarden voor NGII

RGI-117: Geo-data, van verstrekking naar toegang — een verkenning naar de organisatorische, juridische en financiële belemmeringen bij de toegankelijkheid van geo-data

RGI-128: Geo-informatie voor risicopreventie

RGI-239: Open Veiligheidsplatform voor het operationeel gebruik van geo-informatie tijdens calamiteiten

RGI-404: NEDGEOS

-----------------------------------------------------------------

top

RGI-001: Geografische dimensies van risicomanagement

Het project Geografische dimensies van risicomanagement richt zich op de informatievoorziening tijdens risicopreventie en rampenbestrijding (tesamen rampenbeheersing). De kern van dit project wordt gevormd door de wens om SDI’s te ontwikkelen/toe te passen die ruimtelijke beslissingen in relatie tot rampenbeheersing kunnen ondersteunen. In de definitiestudie worden (informatie)behoeften van betrokken actoren geïnventariseerd. Bovendien wordt het onderwerp van het originele voorstel verder afgebakend, de probleemstelling en vraagstelling verder aangescherpt en de methode en werkwijze verder uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

TUD Contactpersoon

top

RGI-002: Genereren en gebruik van ondergronden (basiskaarten) bij geïntegreerde bevraging van digitale ruimtelijke plannen


Link naar durpondergronden

In dit project wordt gekeken welke eisen aan de ondergronden worden gesteld bij de geïntegreerde bevraging van ruimtelijke plannen op verschillende schaalniveaus. Met geïntegreerde bevraging wordt bedoeld dat ruimtelijke plannen op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) tegelijkertijd kunnen worden bevraagd. Hierbij zijn aanpassingen noodzakelijk op de ondergronden die het mogelijk maken om in te zoomen van nationaal naar lokaal niveau en uit te zoomen in omgekeerde richting. Deze aanpassingen betreffen de generalisatie: hoe kun je uit grootschalige ondergronden, kleinschalige ondergronden genereren.

TUD Contactpersoon

top

RGI-005: Ontwikkeling van raamwerk ter beoordeling van Nationale Geo-Informatie Infrastructuren

Doel van dit voorstel is de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van een beoordelingsraamwerk (assessment framework) voor nationale Geo-informatie infrastructuren (NGII). Voor de realisatie van dit raamwerk zullen de kernaspecten van een NGII worden geïdentificeerd en in samenhang worden onderzocht. Periodiek zal de wereld situatie worden “gemeten”. Dit levert een mondiale referentie op om de Nederlandse situatie mee te vergelijken.

TUD Contactpersoon

top

RGI-006: Geoloketten ; Vrijheid in verbondenheid

Het project Geoloketten ontwikkelt een raamwerk voor een netwerkstructuur voor Geoloketten en realiseert een netwerk van Geoloketten dat laagdrempelige toegang tot geo-informatie biedt. Het project verwerft inzicht in de succes- en faalfactoren van geoloketten en ontwikkelt een model voor de verbetering van de toegang tot geo-informatie.

www.geoloketten.nl

TUD Contactpersoon

top

RGI-008: Omgaan met onzekere planobjecten

Het project wil de vergelijkbaarheid van planobjecten uit verschillende ruimtelijke plannen verbeteren. Dit is nu vaak moeilijk, omdat de objecten veelal een zekere mate van onzekerheid kennen in hun ruimtelijke-, temporele-, schaal- en functiekenmerken. In dit project wordt gezocht naar oplossingen voor de omgang met onzekere objecten en worden specificaties gedefinieerd en geïmplementeerd in nationale geo-informatiemodellen. De rode draad in het project vormen de praktijkcases die worden gebruikt om de verschillende aspecten van onzekerheid van ruimtelijke planobjecten helder te definiëren en te implementeren, uit te testen en toe te passen in prototypen en om draagvlak onder gebruikers te creëren. Tot slot wordt een praktijkrichtlijn ontwikkeld, die de specificaties toepasbaar maakt.

http://www.geo3.nl

TUD Contactpersoon

top

RGI-117: Geo-data, van verstrekking naar toegang — een verkenning naar de organisatorische, juridische en financiële belemmeringen bij de toegankelijkheid van geo-data

De laatste jaren voltrekt zich binnen het geo-informatie werkveld een verschuiving van het verstrekken van geo-data naar het verlenen van toegang tot geo-data, met het uiteindelijke doel de informatie te delen. De geo-actorgroepen (overheden, burgers, bedrijven en onderwijs en onderzoek) ondervinden allerlei organisatorische, juridische en financiële obstakels bij het verkrijgen van toegang tot geo-data.

Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste het in kaart brengen van bovenstaande obstakels m.b.t. de toegankelijkheid van geo-data. Ten tweede het voorstellen van oplossingen om de obstakels weg te nemen, in het bijzonder ten behoeve van de tertiaire gebruiker van geo-data: bedrijven die value added services en producten op de markt brengen. Centraal daarbij staat het onderzoek naar de vraag naar value added producten en services vanuit het bedrijfsleven en de consument.

Het project beoogt op deze manier door studies, discussies en experimenten de dilemma’s en problemen zichtbaar en bespreekbaar te maken voor de diverse stakeholders met als uiteindelijk einddoel de oplossingen in de bestuurlijke gremia te agenderen en op de agenda te houden. De politieke aard van dit project heeft wel zijn weerslag in de concreetheid van dit voorstel.

Omdat een sleutel tot de oplossing ligt in een gemeenschappelijke probleemperceptie en het samen werken aan oplossingen, wordt dit project uitgevoerd door het houden van drie gerichte werkconferenties met stakeholders, gecombineerd met korte deelonderzoeken en verkenningen.TUD Contactpersoon

top

RGI-026: Location Based Services 24-7

De politie heeft voor de uitvoering van haar takenpakket - 'de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven' - behoefte aan direct beschikbare geoinformatie. Deze definitiestudie bestudeert de beschikbaarheid van de hiervoor noodzakelijke geoinformatie infrastructuur. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de voor de politie ontwikkelde en nieuw te ontwikkelen plaatsgebonden diensten. De hiervoor noodzakelijke continue beschikbaarheid van de locatiecomponent - zowel bij de plaatsbepaling als bij de eigenlijke 'Location Based Service' - krijgt bijzondere aandacht binnen deze definitiestudie.

TUD Contactpersoon

top

RGI-029: GIMCIW. Geo-Informatie Management voor Civiel-technische Infrastructurele Werken

Doel is te komen tot meer doelgerichte en efficiënte informatiestromen tijdens de gehele levenscyclus (planning, ontwerp, realisatie, beheer en weer verlaten) van grote civieltechnische infrastructurele werken. Dat wordt bereikt door ontwikkeling van een geo-informatie-managementsysteem dat garant staat voor beschikbaarheid, vindbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en integreerbaarheid van informatie.

http://gimciw.nitg.tno.nl

TUD Contactpersoon

top

RGI-116: Verkenning van innovaties bij geo-standaarden voor NGII

The use of standards plays a crucial role in the realisation of a successful working National geo-information Infrastructure. To an increasing extent, the standards are internationally developed and put into practice and sometimes into legislature. That is a well known reality for years considering “technical geo-standards”, but is now also reality in the field of the “geo-information content” standards.
An example of an important initiative in the European context is INSPIRE. The INSPIRE standards will have large consequences for the design and organisation of a SDI in the Netherlands. The aim of this proposal to create - by broad use and innovation of standards - a vanguard position for the Netherlands in Europe.

We will achieve this through a creative mix of
1) active participation in international/European standardization projects,
2) the organizing of standardization workshops and study courses,
3) the exporting of standardization test beds with Dutch applications (stakeholders),
4) Publishing a standardization manual (framework) for the other RGI projects specifically and for the Netherlands in general and
5) the exporting of applied research on standardization issues and realisation of continuous maintenance of this examine.

TUD Contactpersoon

top

RGI-128: Geo-informatie voor risicopreventie

Geografische informatiesystemen zijn waardevolle hulpmiddelen bij besluitvorming over veiligheidsvraagstukken in de ruimtelijke ordening. Diverse modellen zijn ontwikkeld om risicosituaties met betrekking tot externe veiligheid, luchtkwaliteit of overstromingsrisico’s te analyseren en te presenteren. Koppeling van systemen en modellen is echter nodig voor een beter inzicht in de kansen, effecten en beheersbaarheid van veiligheidsrisico’s. Daarbij komt dat veel van deze modellen en informatiesystemen recent zijn ontwikkeld. Er is nog weinig bekend over hun invloed/gebruik in de beleidspraktijk. Dit inzicht is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en toepassing van deze modellen en informatiesystemen.

  • Het project richt zich daarom op:

  • De ontwikkeling van een conceptueel model over het omgaan met ruimtelijk relevante veiligheidrisico’s en het gebruik van geo-informatie daarbij;
  • De ontwikkeling van prototypen voor ondersteuning van besluitvorming over ruimtelijke situaties met veiligheidsrisico’s op basis van koppeling van modellen en informatiesystemen;
  • Toetsing van toepassingsmogelijkheden van de prototypen in de praktijk.

TUD Contactpersoon

top

RGI-239: Open Veiligheidsplatform voor het operationeel gebruik van geo-informatie tijdens calamiteiten

Recent tragic happenings clearly demonstrated the need of more appropriate means for facing man-made and natural disasters. Amongst all, key issues in disaster management are interoperability of emergency services and provision of appropriate information. Extended cooperation is needed across different sectors, beyond their specific daily tacks.

New systems have to be developed that allow different rescue units to operate together in any critical situation. One of the main challenges is well-defined standard services for discovery and exchange of information. The goal of this project is development of Geospatial Data Infrastructure (GDI) at regional level for support of disaster management. The emphasis will be on generic services, management of dynamic information and appropriate interfaces for different users.

The research within this project is based on recently reported developments with several large European and national projects such as INSPIRE, ORCHESTRA, NCGI and NEN.
The preparation of this proposal has been subsidized by the RGI and has been reported in the Definition Report ‘The Geographical Dimensions of Risk Management, Neuvel et al, January 2006.

TUD Contactpersoon

top

NEDGEOS

Het NEDGEOS (link) initiatief is bedoeld om een duurzame infrastructuur voor het geo-informatie en aardobservatie onderzoek in Nederland tot stand te brengen. Hierbij wordt voort gebouwd op bestaande samenwerkingspatronen binnen de universitaire wereld, kennisinstituten en bedrijfsleven, met in achtneming de recente initiatieven zoals ontplooid door RGI. Desondanks blijft een verbrokkeling van onderzoek in Nederland aanwezig en dit project dient mede om meer structuur en samenhang te bieden om optimaal te profiteren van de kennis die aanwezig is.

Dit is noodzakelijke omdat veel van de uitdagingen waarvoor we als maatschappij staan een fundamentele ruimtelijke component hebben. Geo-informatie en aardobservatie spelen bij het aangaan van deze uitdagingen een prominente rol. De informatie is voor de beschrijving van de toestand op een bepaald moment, en om de dynamiek van ruimtelijke processen te monitoren door het verzamelen van ruimtelijke indicatoren en het modelleren van toekomstscenario’s.

Het NEDGEOS-project tracht de bovengenoemde infrastructuur te realiseren door de uitvoering van een inhoudelijke en organisatorische component. De eerste omvat een inventarisatie van het huidige onderzoek gevolgd door de ontwikkeling van een vernieuwde onderzoeksagenda. De tweede concentreert zich op de vraag naar financiële en organisatorische randvoorwaarden om de faciliterende, stimulerende, en mogelijk coördinerende rol van NEDGEOS ter verankering van de voorgestelde infrastructuur te realiseren.

TUD Contactpersoon

top